Vedtekter

Vedtekter for Møre og Romsdal Folkemusikklag

 
§ 1. Føremål
Møre og Romsdal Folkemusikklag skal arbeide for å fremje interessa for folkemusikk og folkedans. Laget skal dyrke og ta vare på dei lokale tradisjonane i spel, vokal folkemusikk og dans.
 
§ 2. Lagsoppgåver
Fylkeslaget skal :
- Samordne arbeidet for folkemusikk og folkedans i samsvar med føremålet for organisasjonen,
- leggje tilhøva til rette for arbeidet i lokallaga
- medverke til å skipe nye lag - drive opplærings- og kursverksemd
- i samsvar med føremålet ivareta interessa andsynes fylkeskommunale styresmakter
- syte for at det vert skipa til fylkeskappleik kvart år
- drive innsamlingsarbeid og vere med i folkemusikkarkivets verksemd
- laget skal gi ut Folkemusikkbladet to gonger i året
 
§ 3. Medlemskap, tilknyting
Fylkeslaget er knytt til Landslaget for Spelemenn. Alle spelemannslaga i fylket som er med i Landslaget for Spelemenn, er medlemmer av fylkeslaget.
Laga og lagsmedlemmene betaler medlemskontingent til fylkeslaget.
Ein del av kontingenten for lagsmedlemmer/einskildmedlemmer skal gå til Folkemusikkbladet. Storleiken på denne delen vert til ei kvar tid fastsett av årsmøtet.
Einskildmedlemmene kan bli direkte medlemmer i fylkeslaget dersom dei ikkje naturleg kan vere medlem i eit lokallag. Dei betaler kontingent til Landslaget for Spelemenn og fylkeslaget.
 
§ 4. Årsmøte
Årsmøte vert halde kvart år og skal avviklast seinast 2 veker før årsmøtet i Landslaget for Spelemenn. Kvart lokallag har rett på 2 utsendingar. Røysterett på årsmøtet har dei valde utsendingane og styret i fylkeslaget. Styret har ikkje røysterett ved handsaming av årsmelding og regnskap.
Framlegg til saker som skal opp på årsmøtet til avgjerd, må sendast styret seinast 5 veker før årsmøtet. Laga skal ha melding om årsmøtet i god tid før denne fristen. Sakslista vert sendt lokallaga minst 3 veker før årsmøtet. Alle saker som ikkje gjeld oppløysing eller lovbrigde, vert avgjorde med simpelt fleirtal. Ved likt røystetal avgjer leiaren si røyst utfallet.
Årsmøtet skal
1) Velje møteleiar, referent og to til å skrive under møteboka saman med møteleiaren.
2) Handsame styret sitt framlegg til årsmelding, rekneskap og arbeidsprogram for komande år.
3) Fastsetje kontingent og storleik på bladpengar til folkemusikkbladet.
4) Velje styre med varamedlemmer, revisor, valnemnd, og utsending(ar) til årsmøtet i Landslaget for Spelemenn.
5) Handsame andre saker som er tekne opp av styret eller lokallaga og som ligg innanfor føremålet for organisasjonen.
 
§ 5. Val
Styret er samansett av ein leiar og fire faste medlemmer med varamedlemmer, i tillegg er redaktør av Folkemusikkbladet fullverdig styremedlem. 1. varamedlem vert alltid innkalla til styremøte. Leiaren vert vald av årsmøtet for eitt år, styremedlemmene for to år, slik av minst to er på val kvart år. Dessutan vel årsmøtet for eitt år tre varamedlemmer til styret, og to revisorar. Det skal også veljast ei valnemnd på tre personar, ein frå kvart fogderi, for eitt år, der ein vert vald som leiar. Dersom nokon av utsendingane krev det, skal vala skje skriftleg. Styret vel sjølv seg imellom nestleiar, skrivar og kasserar.
 
§ 6. Styret
Styret er ansvarleg for leiing av fylkeslaget og skal gjennomføre arbeidsprogram og gyldig vedtak som årsmøtet har gjort. Styret kan elles ta opp saker som ligg innanfor laget sitt føremål og arbeidsoppgåver. Leiaren kallar inn til styremøte og er ansvarleg for leiing av møta. Styret er vedtaksført når minst tre av medlemmene er til stades og innkallinga er sendt med minst ei vekes varsel. Styret kan vedta at tre av medlemmene skal fungere som arbeidsutval. Styret kan nemne opp nemder som kan ta seg av særskilde oppgåver innanfor laget sitt føremål.
 
§ 7. Omframt årsmøte
Det skal haldes omframt årsmøte dersom styret finn at særskilde høve gjer det naudsynt, eller minst 1/3 av laga krev det.
 
§ 8. oppløysing
Fylkeslaget kan verre løysast opp av årsmøtet med minst 3/4 fleirtal. Vert laget løyst opp og ikkje innan ti år tek opp arbeidet på same grunnlag, avgjer Landslaget for Spelemenn korleis laget sitt eige skal takast vare på, og eventuelt disponerast i fylket til føremål laget har arbeidd for.
 
§ 9. Lovendring
Denne lova kan berre endrast av årsmøtet eller omframt årsmøte med 2/3 fleirtal.