mrfk

Treårig driftsstønad til Møre og Romsdal Folkemusikklag!

Møre og Romsdal fylkeskommune har innvilga folkemusikklaget treårig driftsstønad

Møre og Romsdal folkemusikklag har fått innvilga sin søknad om treårig driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune

Møre og Romsdal folkemusikklag har fått innvilga sin søknad om treårig driftstilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Kultur- og folkehelseutvalet vedtok fordelinga av driftstilskot, sak KF 2/16 Kulturtilskot 2016 - treårig driftstilskot til regionale kultiurorganisasjonar og - institusjonar i møte 03. februar 2016.

For Møre og Romsdal folkemusikklag er driftstilskotet for 2016 på kr 100.000. Dette er ein betydeleg auke i høve til tidlegare år og kjem som ein følgje av at Møre og Romsdal Folkemusikklag vil få ei viktig rolle i gjennomføringa av prosjektet Folkemusikk- og Folkedansarven i Møre og Romsdal. 

Treårig driftstilskot betyr at organisasjonen mottek årleg driftstilskot på kr 100.000 for åra 2016,2017 og 2018 med føresetnad om løyving på budsjett. 

 

Føresetnader for mottak av kulturtilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune:

  • Det er stilt krav til føring og revisjon av rekneskap i organisasjonar og institusjonar som mottek tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Det skal gå fram av årsmelding og eigen post i rekneskapen at det er motteke tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune. 
  • Ved tilsegn over kr 50.000 er det stilt krav om autorisert revisor ved innsending av rekneskap/rapport.
  • Det skal gå fram av program, informasjonsdokument, rapportar og liknande at verksemda har motteke tilskot frå Møre og Romsdal fylkeskommune.
  • Rapporteringa frå året må leverast kulturavdelinga innan 30. juni for sluttutbetaling av tilskot.
  • Som prinsipp skal ein følgje fordeling mellom kommune/kommunar og fylkeskommune som er avtalt ved oppstart av eit tiltak. I særskilte tilfelle kan det gjerast ei anna vurdering.
  • Ordninga med følgjekort for funksjonshemma brukarar skal gjelde for dei opne kulturtilboda som tilskotsmottakarane står som arrangør av.
  • Prosjekt/drift skal så langt som råd vere tilgjengeleg for alle, og byggje på prinsippet om universell utforming.
  • Kulturinstitusjonar og frivillige organisasjonar gjer bruk av Kulturnett Møre og Romsdal sine tenester, www.mr.kulturnett.no.
  • Tilskotsmottakarar skal legge til rette for bruk av ordninga "Kulturrrabatt for ungdom".
  • Institusjonar og organisasjonar mv. skal gi opplysnigar om organisasjonsnummer for å få tilskot utbetalt.